HCL 317 / 2018-12

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 166/25.07.2019

HOTĂRÂREA Nr. 317/20.12.2018privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare 
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2018,
Luând act de raportul Serviciului resurse umane salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.59175/14.12.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.59173/14.12.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;Adresa înaintată executivului de către directorul general al Serviciului Public "Administrația Domeniului Public" Satu Mare cu nr. 15752/12.12.2018 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 58543/12.12.2018 și completată prin adresa nr. 15945/14.12.2018 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 59088/14.12.2018 precum și Referatul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane Arhivă din cadrul Serviciului Public "Administrația Domeniului Public" Satu Mare cu nr. 15751/12.12.2018.Având în vedere prevederile art.40 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările ulterioare;Constatând necesitatea abrogării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 274/23.11.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 230/2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, precum şi a abrogării Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.192/19.07.2018 privind modificarea Anexei nr.2 și Anexei nr.3 la HCL nr. 274/23.11.2017;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin (3) lit.b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: 
Art.1. Se aprobă numărul de posturi bugetate ale Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare la 130 de posturi bugetate, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.Art.2. Se aprobă Organigrama Serviciului Public „Administraţia Domeniului Public Satu Mare", conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.Art.3.Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public „Administraţia Domeniului Public Satu Mare", conform Anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.Art.4.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare General al Serviciului Public "Administraţia Domeniului Public Satu Mare" conform Anexei nr.4 parte integrantă a prezentei hotărâri.Art.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă atât Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 274/23.11.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 230/2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, cât şi Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.192/19.07.2018 privind modificarea Anexei nr.2 și Anexei nr.3 la HCL nr. 274/23.11.2017.Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se desemnează Primarul municipiului Satu Mare prin intermediul Serviciului resurse umane salarizare şi Serviciul Public "Administraţia Domeniului Public Satu Mare".Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Public „Administraţia Domeniului Public Satu Mare" şi Instituţiei Prefectului - Judeţului Satu Mare.

Preşedinte de şedinţă                                                                                             Contrasemnează
Günthner Tiberiu                                                                                               Secretar al municipiului
                                                                                                                                  Mihaela Maria Racolţa

   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 13
Voturi împotrivă 6
Abţineri 4

Redactat în 6 exemplare originale

FIȘIERE ATAȘATE:

 

Anexa 1.2.3 - HCL - 317.doc

Anexa 4 - HCL - 317.doc