ANUNȚ

Privind vânzarea meselor metalice rezultate din dezafectarea și casarea unor bunuri aflate în proprietatea Serviciului Public

Administrația Domeniului Public Satu Mare

 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE cu sediul în localitatea SATU MARE,  str. MARTIRILOR DEPORTAȚI, nr. 25, județul Satu Mare, cod fiscal 4750196, conform H.G. nr. 841 din 1995 privind procedura de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, organizează licitație publică cu strigare pentru vânzarea deșeurilor de fier vechi rezultat din dezmembrarea și dezafectarea meselor metalice aflate în proprietatea institutiei.

Bunurile pot fi vazute pe str. Lăcrimioarei nr. 1, Satu Mare (in incinta Pietei agroalimentare, produse industriale si vechituri).

Licitația va avea loc la sediul institutiei in data de 10.08.2021, ora 09.00.

In caz de neadjudecare datele de desfășurare a următoarelor licitații sunt:

- 16.08.2021, ora 09.00 (cel putin 5 zile de la prima licitație)

- 23.08.2021, ora 09.00(cel putin 5 zile de la a doua licitație)

Caietul de sarcini se va pune la dispoziția persoanelor fizice autorizate sau juridice, contra cost, de luni pana vineri, intre orele 08.00- 16.00, prin achitarea la casieria ADP Satu Mare, a sumei de 100lei.

Preț de pornire licitație: 0,8lei/ kg.

Cotă participare la licitație 20lei.

Poate participa la licitație orice persoană fizică autorizată sau juridică care depune următoarele documentele:

  1. Dovada achitării cotei de participare de 20lei.
  2. Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 100lei.
  3. Copie certificat de înmatriculare sau alte documente care să ateste că ofertantul are ca obiect de activitate și desfășoară în mod legal activitatea de colectare și valorificarea deșeurilor metalice valabile  la data derulării procedurii (în copie semnată și ștampilată- conform cu originalul de către ofertant)
  4. Certificat constatator emis de ORC (valabil la data depunerii ofertei) din care să rezulte că societatea are activitatea principală sau secundară, o activitate în directă legătură cu obiectul contractului.
  5. Pentru persoane fizice autorizate se solicită copie după autorizația de funcționare sau orice alt document care să dovedească apartenența la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului (copie semnată și ștampilată- conform cu originalul de către ofertant).
  6. Persoanele juridice vor depune declarație pe propria răspundere (model anexat) că nu sunt în lichidare judiciară și că îndeplinesc condițiile impuse privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.
  7. Certificat de atestare fiscală eliberat de Finanțele Locale si Cazier fiscal (formular 504) eliberat de ANAF.
  8. Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că, la elaborarea acesteia, au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform Legii privind securitatea si sănătatea în munca nr. 319/2006, O.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului modificată și completată. Asumarea acestora va fi concretizata prin completarea Declarației pe propria răspundere din anexa 2.

Documentele se depun la sediul ADP Satu Mare, pana la 03.08.2021, ora 16.00.

Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare, persoană de contact: Barta Zoltan, telefon: 0770.950.560.

 

Director general, 

Cj. Bozai Vodă Cristian