CONTROLUL ŞI SANCŢIONAREA OPRIRII/STAŢIONĂRII/PARCĂRII NEREGULAMENTARE ȘI URMĂRIREA ÎNCASĂRII TARIFELOR DE PENALIZARE, RESPECTIV A CONTRAVENȚIILOR

Art. 36

Verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a prevederilor prezentului regulament se realizează de către agenţii constatatori, împuterniciţi în acest sens de către Primar, din cadrul personalului  operatorului şi de către echipe de control formate din agenţi din cadrul Poliţiei Locale Satu Mare. Echipele de control ale operatorului vor purta un echipament distinct de culoare gri şi cu ecuson.

Art. 37

1)În cazul depistării unui autovehicul oprit/staţionat/parcat cu încălcarea prevederilor prezentului regulament agenţii constatatori vor întocmi, genera electronic, imprima  şi afişa sub ştergătorul de parbriz sau pe geamul lateral actul de constatare al abaterii denumit în continuare Nota de control şi înştiinţare de plată (Anexa 6 la prezentul Regulament) care conţine informaţii referitoare la instituţia emitentă, locul, data şi ora efectuării controlului, captura foto a numarului de inmatriculare, marca şi culoarea autovehiculului, abaterii constatate, numărul de înmatriculare al vehiculului,valoarea tarifului de penalizare,  modalităţile de plată. In acest caz nu se întocmeste proces verbal de constatare și sancționare a contravenților. 

2)În cazul depistării unui autovehicul oprit/staţionat/parcat cu încălcarea prevederilor prezentului regulament, agenţii constatatori vor întocmi, genera electronic, imprima şi afişa sub ştergătorul de parbriz sau pe geamul lateral actul de constatare a contraventiei denumit în continuare Nota de control şi înştiinţare de plată (Anexa 7 la prezentul Regulament) care conţine informaţii referitoare la instituţia emitentă, locul, data şi ora efectuării controlului, captura foto a numarului de inmatriculare, marca şi culoarea autovehiculului, contravenţia săvârşită, numărul de înmatriculare al vehiculului,valoarea amenzii contravenționale, modul de încheiere a procesului verbal de constatare a contravenţiei, sancţiunile contravenţionale propuse, sancţiuni complementare propuse, modalităţile de plată. 

Art. 41

Se sancţionează proprietarul/utilizatorul/deţinătorul autovehiculului pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, prin săvârşirea în aria de aplicare a sistemului de parcare cu plată a  următoarelor fapte:

a). Parcarea fără tichet sau abonament de parcare expus la loc vizibil pe bordul autovehiculului, respectiv făra autotaxarea prin SMS.

b). Parcarea cu tichet refolosit / validat incorect / nevalidat;

c). Depăşirea timpului de parcare conferit de tichetul folosit sau sms-ul transmis;

d). Parcarea cu abonament de parcare neconform cu zona parcării;

e). Parcarea cu  tichet neconform cu zona parcării;

f). Parcarea  cu SMS neconform cu zona parcării;

g). Parcarea cu abonament de parcare expirat,

h). Parcarea cu abonament de parcare eliberat pentru alt vehicul;

i). Parcarea cu tichet, abonament de parcare, astfel expus, încât nu permite descifrarea elementelor de identificare;

Art. 42

Pentru săvârşirea faptelor prevăzute la Art. 41 se percepe un tarif de penalizare a cărui valoare este de:

a). de 25 ori valoarea unui tichet “întreg zona B” în cazul achitării în următoarele 2 zile lucrătoare de la data abaterii;

b). de 50 ori valoarea unui tichet “întreg zona B” în cazul achitării în primele 15 zile calendaristice de la data abaterii (inclusiv ziua abaterii);

c). de 75 ori valoarea unui tichet “întreg zona B” începând cu a 16-a zi calendaristică de la data abaterii; 

Art. 43

1). Tariful de penalizare pentru abaterile prevăzute la Art. 41 se aplică persoanelor fizice şi juridice.

2). Încasarea tarifului de penalizare se face prin virament (cu ordin de plată sau prin mandat poştal), online prin intermediul aplicației sms parking sau în numerar la casieriile operatorului. Personalul cu atribuţii de control nu are drept de încasare.

3). Sumele  rezultate din încasarea tarifului de penalizare constituie venituri ale operatorului. 

Art.44

Neachitarea tarifului de penalizare,  conform modalităților specificate la art.43, de către persoanele fizice sau juridice, sancționate potrivit prevederilor art. 41, este urmată de solicitarea de către inspectorii din cadrul Biroului juridic a datelor de identificare a proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii, de la Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule sau Poliția Locală a Municipiului Satu Mare.

Art.45

În urma obținerii datelor de identificare a proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii, inspectorii din cadrul Biroului juridic întocmesc o adresa (comunicare) prin intermediul căreia solicită  proprietatrului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului datele de identificare a persoanei căreia i-a încredinţat spre utilizare autovehiculul menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii.

Art.46

Necomunicarea de către persoanele fizice sau juridice, proprietari /utilizatori/deținători de vehicule, a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat spre utilizare vehiculul menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200-400 lei.

Art.47

Procesul verbal de constatare  și sancționare a contravenției pentru fapta prevăzuta la art. 46 se întocmește de către inspectorii din cadrul Biroului juridic care au calitatea de agenți constatatori.

Art.48

1)În urma comunicării datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul, menționat in nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii, inspectorii din cadrul Biroului juridic vor emite  pe numele acesteia o somatie prin intermediul căreia vor solicita achitarea cuantumului maxim al tarifului de penalizare prevăzut în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii. Alăturat somației se va comunica nota de control și înștiințare de plată tipărită din arhiva spațiului  de stocare al aplicației prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

2)În cazul  necomunicării/ refuzului comunicării/ comunicării în care se regăsește sintagma”nu știu cine a condus autovehiculul la acea dată/ nu imi aduc aminte cine a condus autovehiculul la acea dată” a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul menționat in nota de control și înștiințare de plată, inspectorii din cadrul Biroului juridic vor emite pe numele proprietarului/utilizatorului/deținătorului autovehicului, furnizat de Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule sau Poliția Locală a Municipiului Satu Mare, o somație prin intermediul căreia vor solicita achitarea cuantumului maxim al tarifului de penalizare prevăzut în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii. Alăturat somației se va comunica nota de control și înștiințare de plată tipărită din arhiva spațiului  de stocare al aplicației prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 49

1). Neachitarea în termen de maxim  6 luni calendaristice de la data confirmării de primire a somației privind obligativitatea plății tarifului de penalizare este urmată de declanşarea procedurilor judiciare pentru recuperarea acestuia şi a cheltuielilor de urmărire a abaterii.

2). Termenul de depunere a contestaţiei este de 15 zile calendaristice de la data primirii notei de control și înștiințare de plată sau a  somaţiei. Contestaţiile se depun la sediul operatorului şi vor fi analizate şi soluţionate de o comisie numită prin decizie internă, care va funcţiona pe baza unui regulament intern aprobat de conducerea operatorului.

3). Dreptul la acțiune privind recuperarea tarifelor de penalizare aplicate pentru săvârşirea faptelor prevăzute la Art.41 se prescrie în termen de 3 ani, calculat din ziua imediat următoare expirării perioadei prevăzute la art.42, lit.c. 

Art. 50

Constituie contravenţie săvârşirea, pe întreaga suprafaţă a municipiului Satu Mare, (cu excepția celei prevăzute la litera b),  de către persoane fizice sau juridice, proprietari sau deţinători cu orice titlu ai vehiculului, a următoarelor fapte:

a). Staţionarea taximetrelor în locurile de aşteptare fără abonament de parcare tip TAXI, sau cu abonament expirat;  

b). Oprirea vehiculelor în interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare cu plată, în alte locuri  decât cele special amenajate, prevăzute cu indicatoare de staţionare și marcaj rutier;

c). Oprirea în zonele cu regim de rezervare, a vehiculelor neautorizate;

d). Blocarea accesului în parcare sau în incinte de imobile;

e). Oprirea şi parcarea autovehiculului fără respectarea marcajului rutier;

f). Oprirea autovehiculelor sau remorcilor pe trotuar, în locuri unde nu este amplasat indicator de semnalizare a parcării pe trotuar; 

g). Oprirea autovehiculelor sau remorcilor pe spaţii verzi;

h). Accesul în parcările cu plată, definite în Anexa 1 la prezentul Regulament, a vehiculelor destinate transporturilor de persoane sau de mărfuri de orice natură, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşesc masa de 3,5 tone sau lungimea de 5 metri, cu excepția autoturismelor;

i). Efectuarea de activităţi comerciale, de orice natură, în parcările amenajate sau cu plată,

j). Montarea/demontarea neautorizată de sisteme de blocare a accesului la locul de parcare.

k). Neeliberarea locurilor de parcare, la solicitarea scrisă a Operatorului, în vederea efectuării de diverse investiţii, lucrări de reparaţii, amenajări la domeniul public, salubrizare sau evenimente de interes general.

Art. 51

Contravenţiile prevăzute la Art. 50 se sancţionează după cum urmează:

a). cele de la lit.  a) cu amendă cuprinsă între 1000 şi 2500  lei;

b). cele de la lit. b), c), d), e), f) , g), h), i)  cu amendă cuprinsă între 200 şi 400 lei;

c). cele de la lit. j), k) cu amendă de la 500 la 1000 lei.

 

Art. 52

1) În situația în care persoana sancționată efectuează plata a jumătate din minimul amenzii contravenționale în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea realizată potrivit prevederilor art.37, alin. (2), strict în temeiul notei de control și inștiințare de plată aferentă contravenției, prin virament (cu ordin de plată sau prin mandat poştal) ori online prin aplicația SMS PARKING, nu se întocmește proces verbal de constatare și sancționare a contravenției.

2) În situația în care persoana sancționată se prezintă la casieria ADP Satu Mare pentru achitarea amenzii contravenționale, procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției se întocmește pe loc, iar aceasta  are posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii specificat în actul sancționator în termen de 15 zile calendaristice de la primire acestuia. 

3) În situația în care persoanei sancționate i se comunică procesul de constatare și sancționare a contravenției, aceasta are posibilitatea de a achita în termen de 15 zile calendaristice de la primire jumătate din minimul amenzii specificate în actul sancționator la casieria ADP Satu Mare sau prin virament (cu ordin de plată sau prin mandat poştal). 

4) Personalul cu atribuţii de control nu are drept de încasare.

5) Sumele încasate din amenzile contravenţionale vor fi vărsate la bugetul local, conform prevederilor legale. Aceste sume vor fi utilizate pentru întreţinerea şi dotarea locurilor de parcare.  

Art. 53

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către agenţii din cadrul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public sau de la Poliţia Locală Satu Mare, conform competenţelor stabilite de normele legale.

Art. 54 Neachitarea prin modalitățile prevăzute la art.52, alin 1, respectiv neprezentarea persoanei sancționate la casieria ADP Satu Mare, este urmată de solicitarea de către inspectorii din cadrul Biroului juridic a  datelor de identificare a proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției, de la Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule sau Poliția Locală a Municipiului Satu Mare.

Art.55 

1) În urma obținerii datelor de identificare a proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției, inspectorii din cadrul Biroului juridic întocmesc  o adresă (comunicare) prin intermediul căreia solicită proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului datele de identificare a persoanei căreia i s-a încredinţat spre utilizare autovehiculul menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției.

2)  În cazul în care proprietarul/utilizatorul/deţinătorul legal al unui autovehicul a vândut autovehiculul, transmițând dreptul de proprietate asupra vehiculului noului proprietar, iar acesta nu a solicitat autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termenul prevăzut la art.11 alin.4) din O.U.G. nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice, întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare se va întocmi pe  numele noului proprietar, în urma declarației pe propria răspundere a proprietarul/utilizatorul/deţinătorul, sub sancțiunea prevederilor Codului Penal cu privire la falsul în declarații. Aceasta urmează să fie atașată răspunsului la comunicarea specificată la alin.1 al prezentului articol.

Art.56

Necomunicarea de către persoanele fizice sau juridice, proprietari /utilizatori/deținători de vehicule, a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat spre utilizare vehiculul menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200-400 lei.

Art.57

Procesul verbal de constatare  și sancționare a contravenției prevăzut la art. 56 se întocmește de către inspectorii din cadrul Biroului juridic care au calitatea de agenți constatatori.

Art. 58

Întocmirea procesului verbal de constatare  și sancționare a contravenţie pentru faptele prevazute la art.50 si sanctionate de art.51 se va efectua după cum urmează:

a)în momentul în care contravenientul se prezintă la casieriile operatorului de către inspectorii din cadrul Biroului juridic/Compartimentului Administrare Parcări care au calitatea de agenți constatatori;

b) după comunicarea de către deţinătorul autovehiculului a datelor privind persoana căreia i-a încredinţat autovehiculul, pe numele persoanei comunicate, de către agenții constatatori din cadrul Compartimentului administrativ parcări care au generat nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției.

c) În cazul necomunicării/ refuzului comunicării/ comunicării în care se regăsește sintagma”nu știu cine a condus autovehiculul la acea dată/ nu îmi aduc aminte cine a condus autovehiculul la acea dată”  a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul, agenții constatatori din cadrul Compartimentul Administrativ parcări care au generat nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenție vor întocmi pe numele proprietarului/utilizatorului/deținătorului autovehicului, furnizat de Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule sau Poliția Locală a Municipiului Satu Mare, procesul verbal de sancționare a contravenției.

Art. 59

Sancţiunea şi nivelul amenzilor vor fi stabilite prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, de către agentul constatator, în limitele prevăzute în prezentul Regulament iar acesta va fi întocmit de către persoanele împuternicite în acest sens. Nivelul maxim şi minim al amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Consiliului Local, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 60

(1) Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a înștiințării de plată, se comunică prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

(2) Amenda contravenţională se va achita în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de sancționare a contravenției.

(3) Amenzile contravenţionale se încasează la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contravenientului, cu respectarea instrucţiunilor indicate de operator, sau la casieria Administraţiei Domeniului Public, str. Prahova nr.18, Piaţa Someş, sau după caz, prin mandat poştal.

(4) Neachitarea amenzii contravenţionale în termen de 15 zile, de la data comunicării procesului verbal de sancționare a contravenției va fi urmată de proceduri judiciare pentru executare silită.

(5) Prevederile prezentului Regulament referitoare strict la partea contravențională se completează în mod corespunzător cu procedura de constatare, sancţionare şi căile de atac, conform Ordonanţei Guvernului  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată de Legea nr. 180/2002.

(6) La solicitarea agentului constatator, conducatorul autovehiculului este obligat sa prezinte documentele de identitate. Împuterniciţii primarului se vor identifica prin « Legitimaţia de control ». În cazul refuzului de legitimare se vor aplica prevederile LEGII nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările ulterioare.

(7) Punerea în executare a amenzii se va face de către organul fiscal în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contravenientului.

Art. 61

(1) În cazul contravenţiei prevăzute la art. 50 lit a, agentul constatator va aplica sancţiunea complementară a suspendării autorizaţiei de taxi, pe o perioadă de la 1 la 3 luni. În momentul solicitării autorizaţiei de taxi, agentul constatator va emite dispoziţia de reţinere, care va conţine datele de identificare ale agentului, instituţia din care provine, temeiul legal, motivul suspendării, numărul de înmatriculare al vehiculului în cauză, seria autorizaţiei. Un exemplar din dispoziţia de reţinere se predă contravenientului sau reprezentantului acestuia.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la sediul sediul Administraţiei Domeniului Public, în termen de 24 de ore de la primirea dispoziţiei scrise, pentru a preda autorizaţia de taxi şi ecusoanele (dacă nu sunt autocolante).

(3) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (2), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a autorizaţiei de taxi. 

(4) Sancţiunea contravenţională se aplică operatorului de transport astfel cum este definit în Legea nr.38/2003 (titularului autorizaţiei de taxi eliberate de Primăria Satu Mare).

Art. 62 

Prevederile de la art. 50 lit. “d” se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care blochează accesul în parcare, în orice mod şi  cu orice fel de obiecte. 

Art. 63 

Nerespectarea  prevederilor Art. 35  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei / pe loc de parcare ocupat/zi. În cazul acestei contravenţii operatorul va percepe şi plata unui tarif de despăgubire egal cu valoarea a 9 tichete de tip “ÎNTREG”, pentru fiecare loc de parcare ocupat / pe zi. Perioada de timp in care a fost blocat accesul în parcări va fi mentionată în procesul verbal de constatare  și sancționare a contravenției.