Anexa nr. 3 la HCL Nr. 61/31.03.2016

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.1. Administrarea cimitirului uman situat în municipiul Satu Mare, str. Amaţului, aflat în proprietatea Municipiului Satu Mare se face de către Administraţia Domeniului Public cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.

Art. 1.2. Administraţia Domeniului Public Satu Mare va asigura:

 • atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare şi a nişelor;

 • servicii specifice;

 • lucrările şi obiectele necesare ceremoniilor funerare;

 • executarea construcţiilor funerare speciale (borduri, cripte subterane cu pietre funerare aferente);

 

Capitolul II

ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ, AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE DIN CIMITIR 

Art. 2.1. Locurile de înhumare vor putea fi atribuite, la cererea cetăţenilor, în condiţiile stabilite de prezentul Regulament, pe 25 ani, respectiv 7 ani.

Tariful de concesionare a unui loc de înhumare se aprobă prin Hotărâre de Consiliu Local, la propunerea fundamentată a Serviciului public “Administraţia Domeniului Public Satu Mare”.

Art. 2.2. Administraţia cimitirului va păstra şi va conduce evidenţa tuturor locurilor de înhumare respectiv a înhumărilor în registre speciale şi într-o evidenţă computerizată.

Art. 2.3. Locurile de înhumare vor avea dimensiunile 2,50 m x 1,20 m, cu intervale între acestea de 0,5 m. Locurile de înhumare vor fi grupate pe sectoare în funcţie de tipul mormintelor sau construcţiilor funerare speciale (borduri sau cripte) şi vor fi numerotate pe rânduri şi locuri, între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare.

 Conform prevederilor Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţie, cimitirul va fi împrejmuit cu gard şi cu o perdea de arbori. Între morminte şi gardul cimitirului va fi lăsată o zonă de 3 m.

Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei cimitirului se face numai după 30 ani de la ultima înhumare şi dupa strămutarea tuturor osemintelor.

Desfiinţarea cimitirului înainte de acest termen se face numai cu avizul Inspectoratului de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă Judeţean Satu Mare.

Art. 2.4. Locurile de înhumare vor putea fi atribuite în folosinţă pe durata de 7 ani sau 25 de ani, cu posibilitatea de prelungire a acestor perioade, prin act de concesiune, încheiat între ADP şi solicitant.

Ultima înhumare pe locurile atribuite în folosinţă de 25 ani se va putea face cu cel puţin 7 ani înainte de expirarea acestei durate, iar pe locurile concesionate pe 7 ani, în primii 5 ani, dacă nu s-a efectuat înhumarea la adâncime majorată şi după plata la zi a taxelor anuale de întreţinere.

Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare se face în ordinea numerică a acestora, prin act de concesiune eliberat de ADP, după plata tarifelor stabilite.

Art. 2.5. Administraţia cimitirului va putea atribui în folosinţă locuri de înhumare pe durata de 25 ani, amenajate cu borduri sau cripte simple sau alăturate pentru 1, 2, 3 respectiv 4 decedaţi. Titularii dreptului de folosinţă a locurilor vor suporta în afara tarifelor stabilite pentru concesiune şi contravaloarea construcţiei funerare speciale (borduri sau criptă).

Art. 2.6. Unei persoane i se va putea atribui în folosinţă pe durata de 25 ani sau 7 ani numai un singur loc de înhumare.

În acest loc vor putea fi înhumaţi titularii dreptului de folosinţă, soţii acestora precum şi ascendenţii şi descendenţii lor.

Art. 2.7. Beneficiarilor Legii nr. 44/ 1994 republicată, actualizată privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război cât şi  beneficiarilor Decretului Lege nr. 118/ 1990 (*republicat*) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri li se pot atribui locuri de înhumare gratuite la cerere, în limita locurilor disponibile existente.

Aceste locuri vor fi atribuite numai în caz de deces al beneficiarilor sus amintiţi, excepţie făcând cazurile în care se execută construcţii funerare speciale (cripte sau borduri) pe respectivele locuri de înhumare.

Art. 2.8. Personalităţilor marcante ale municipiului Satu Mare li se pot atribui locuri de înhumare gratuite în Cimitirul de pe str. Amaţului, prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare.

Tot astfel, locurile de înhumare atribuite în folosinţă pe baza de tarif de concesiune pe o durată de 25 ani sau 7 ani unor personalităţi marcante ale municipiului Satu Mare, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare.

Art. 2.9. Primăria Satu Mare va putea solicita, pe bază de comandă, atribuirea în folosinţă gratuită pe o durată de 7 ani a locurilor de înhumare a persoanelor fără aparţinători.

Art. 2.10. Dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare încetează:

 1. la expirarea duratei contractului de concesionare; 

 2. când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept, în favoarea ADP;

 3. în caz de menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locului de înhumare;

Art. 2.11. A.D.P verifică anual prin administratorul cimitirului starea de fapt a mormintelor hotărând asupra dreptului de folosinţă în funcţie de starea de întreţinere. În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt menţinute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă dreptul de folosinţă nu a expirat, titularii de folosinţă îşi pierd dreptul de folosinţă asupra locului de înhumare respectiv.  

Excepţie de la prevederile de mai sus fac mormintele funerare din patrimoniul naţional, monumentele istorice şi operele de artă.

Art. 2.12. În cazul în care dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a încetat şi pe aceste locuri există construcţii funerare speciale, foştii titulari ai dreptului de folosinţă sunt obligate să le dezafecteze şi să elibereze locul de înhumare în termen de 90 zile de la primirea înştiinţării de la ADP. În caz contrar construcţiile funerare speciale se dezafectează şi locurile de înhumare devin disponibile, iar după trecerea a 90 zile vor fi atribuite cu aceeaşi destinaţie de către ADP.

Art. 2.13. A.D.P are obligaţia să anunţe situaţiile prevăzute la art  2.10 si 2.11 după următoarea procedură: somaţie la adresa din registrul de evidenţe şi din evidenţa computerizată, înştiinţări lipite pe mormintele în cauză şi la avizierul cimitirului, respectiv publicarea anuală, în presa locală a unui anunţ privind expirarea dreptului de folosinţă.

Art. 2.14. Tutularii dreptului de folosinţă ai locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a locurilor imprejmuitoare şi construcţiilor funerare speciale existente asigurându- le un aspect cât mai îngrijit şi să anunţe ADP, în scris, despre schimbarea domiciliului.

 

Capitolul III

ÎNHUMAREA, DEZHUMAREA ŞI TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

Art. 3.1. Înhumarea persoanelor decedate se face numai în baza Certificatului de deces şi a Adeverinţei de înhumare, eliberate în acest scop de oficiul stării civile care a înregistrat decesul, după plata tarifelor pentru înhumare, stabilite potrivit legii.

În cazul persoanelor decedate în alte localităţi decât Satu Mare, pe lângă documentele menţionate la alin. 1 se va prezenta suplimentar autorizaţia sanitară de transport, vizată de Centrul Sanitar Antiepidemic teritorial (în cazul cadavrelor aflate în stadiul de putrefacţie).

Art. 3.2. Înhumările se pot efectua:

 • direct de acasă (în aceste cazuri se va anunta ADP cu minimul 24 ore înaintea înhumării, efectuând totodată şi plata tarifelor legale.

 • prin depunerea prealabilă a decedaţilor la Capela, pe baza Adeverinţei de înhumare sau adeverinţei eliberate de medicul de familie, prezentând obligatoriu înaintea înhumării Certificatului de Deces şi Adeverinţa de înhumare

 Decedaţii care au suferit de boli contagioase nu vor fi depuşi în capelă, vor fi înhumati direct.

Depunerea decedaţilor la capelă, se poate face pentru maxim 72 ore de la data decesului în perioada 01 noiembrie- 31 martie şi maxim 48 de ore în restul anului, fără nici o excepţie.

Art. 3.3. Pentru înhumările în locurile concesionate pe durata de 25 ani este necesar să se prezinte actul de concesiune, dovada gradului de rudenie cu titularul dreptului de folosinţă, în cazul când urmează a fi înhumate rudele acestuia prevăzute la art. 2.6 alin 2.

Art. 3.4. Înhumările în locuri neamenajate, simple, se fac la adâncime de 2 m pentru o singură persoană sau la adâncime majorată pentru 2 persoane suprapuse.

Bordurile şi criptele se execută conform reglementărilor tehnice în vigoare şi sub controlul ADP. În borduri pot fi înhumate 2 persoane dacă pentru prima dată s- a săpat la adâncime majorată, adica 2,4 m şi eventual şi o a treia persoană, în cazul bordurilor cu capac.

Art. 3.5. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de A.D.P.

În mod excepţional, deshumarea se poate face şi înainte de expirarea termenului prevăzut mai sus în următoarele cazuri:

 1. după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării şi numai în perioada 1 noiembrie-31 martie, pe baza adeverinţei eliberate de centrele sanitare şi antiepidemice  teritoriale, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.

 2. indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza autorizaţiei parchetului sau a altui organ judiciar şi a reglementărilor sanitare în vigoare.

Art. 3.6. Deshumările şi reînhumările, se fac de către A.D.P, în prezenţa familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant a acesteia şi a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitaro- antiepidemice, iar operaţiunea se consemnează în registrul de evidenţă şi în evidenţa computerizată.

În cazul în care la expirarea termenelor de atribuire în folosinţă a locurilor de înhumare, membrii familiei persoanei decedate sau reprezentantul acestuia nu au luat măsuri pentru efectuarea deshumării, aceasta va fi făcută de către ADP după 60 zile de la data solicitării în scris, cu confirmare de primire, celor în cauză să procedeze la deshumare. În astfel de cazuri deshumarea se va face numai în prezenţa administratorului cimitirului care consemnează în registrul de evidenţă şi în bazele de date computerizate, cât şi într-o evidenţă separată operaţiunea de reînhumare a osemnitelor. La fel se procedează în cazul în care nu mai există în viaţă nici o rudă a decedatului.

Art. 3.7. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă acesta nu se prelungeşte, se pierde dreptul de folosinţă şi locul de înhumare se atribuie în caz de deces altei persoane, osemintele rezultate din deshumare se depun lângă noul înhumat.

Contravaloarea procesului de reînhumare a osemintelor este suportată de noul titular al dreptului de folosinţă.

Art. 3.8. Transportul  persoanelor decedate în Satu Mare, orice localitate din ţară sau în altă ţară se face cu vehicule mortuare sau cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigură cu respectarea dispoziţiilor din convenţiile internaţionale în care Statul Român este parte şi potrivit dispoziţiilor legale în materie. Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor stabilite.

 

Capitolul IV

PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE

Art. 4.1. A.D.P. asigură întreaga gamă de servicii necesare înhumărilor (săpat morminte, ridicat capac, izolat cripte, tras clopot și deshumări), lucrări şi obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi întreţinere  a locurilor de înhumare, inclusiv a nişelor pentru păstrarea urnelor, astfel încât cerinţele populaţiei în cazul decesului unei persoane, să poată fi satisfăcute într- un singur loc, cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare.

Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesaţi, cu plata preţurilor şi tarifelor stabilite potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 4.2.  Plata pentru efectuarea lucrărilor funerare se poate realiza şi prin plata în rate. Beneficiarul va achita costul lucrării prin plata unui avans de 50% din valoarea lucrării, iar diferenţa în 4 (patru) rate lunare, consecutive egale. 


Capitolul V

EXECUTAREA CONSTRUCŢIILOR FUNERARE SPECIALE

Art. 5.1. La locurile de înhumare atribuite în folosinţă pe o durată de 25 ani se pot executa următoarele construcţii funerare speciale: borduri simple şi alăturate cu sau fără capac pentru 1,2,3 sau 4 decedaţi şi cripte subterane pentru 1,2,3, sau 4 decedaţi alăturaţi cu sau fără pietre funerare cât şi lucrări de artă plastică sau de reparaţii la criptele existente.

Art. 5.2. Autorizaţia executării construcţiilor funerare speciale la locurile de înhumare se face, potrivit legii, după cum urmează:

 1. de Primăria municipiului Satu Mare, pentru executarea de obeliscuri şi alte lucrări de artă plastică;

 2. de către A.D.P. pentru construcţiile funerare speciale (borduri, cripte şi pietre funerare);

Art. 5.3. Construcţiile funerare speciale prevăzute la art. 5.1. vor putea fi executate numai după obţinerea autorizaţiei şi vor fi finalizate în termen de cel mult 2 ani de la eliberarea acesteia.

Art. 5.4. Construcţiile funerare speciale menţionate la art. 5.1. se execută sau se repară de către A.D.P, care în acest scop îşi organizează formaţii de lucru specializate pentru astfel de lucrări sau cu firme agreate de aceasta.

Art. 5.5. Construcţiile funerare speciale menţionate la art. 5.1. vor putea fi executate în exclusivitate de către personalul calificat al ADP Satu Mare. Titularii dreptului de folosinţă al vor putea efectua doar lucrări de reparaţii sau montare de obiecte funerare cu plata unei taxe de asistenţă către ADP Satu Mare.  


Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 6.1. A.D.P. răspunde de îngrijirea şi paza cimitirului, revenindu-i obligaţia să întreţină în bună stare Capela şi celelalte construcţii (clopotniţa, grup sanitar), împrejmuirile, căile de acces, spaţiile verzi, instalaţiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi alte dotări.

Art. 6.2. Deşeurile menajere rezultate în urma activităţilor de întreţinere menţionate se transportă de către o unitate specializată în baza unui contract.

Art. 6.3. Beneficiarul actului de concesiune are obligaţia: 

 • să întreţină locul de veci concesionat (curăţenie, tuns iarba sau vegetaţia de pe locurile de veci);

 • să întreţină curat în jurul locului de veci concesionat, până la jumătatea distanţei faţă de următorul loc de veci, asigurându-i un aspect cât mai îngrijit.

 • Să transporte deşeurile (coroane, flori, lumânări, etc) la locurile de colectare, special amenajate, în perimetrul cimitirului.

Art. 6.4.

a) Pentru comercializarea florilor, lumânărilor, candelelor, cei interesaţi au obligaţia de a se adresa Administraţiei cimitirului pentru contractarea unui loc la mesele existente în incinta cimitirului. Mesele se vor acorda în ordinea vechimii cererilor.

b) Comercializarea florilor, lumânărilor, candelelor este inetrzisă în parcarea cimitirului.

c) Încălcarea acestor prevederi este considerată sancţiune şi se amendează.

Art. 6.5. Pentru evidenţa tuturor concesiunilor, înhumărilor, deshumărilor şi a construcţiilor funerare speciale vor fi conduse următoarele registre:

 1. registre cu numere de concesiune;

 2. registre de evidenţă ale locurilor atribuite

 3. registru repertoar al decedaţilor;

 4. registrul de evidenţă a construcţiilor funerare speciale;

 5. registru pentru exhumări;

Datele sus menţionate vor fi introduse şi în baza de date computerizată a A.D.P. Satu Mare

 

Șef Serviciu:
Dan Verdeș, telefon: +40735 864 506

email: [email protected]

Casierie:
Pop Luminița, telefon: +40261713454- interior 7

email: [email protected],