1. Temei legal:

 • Legea nr.421 din 27 iunie 2002, actualizată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • H.G. nr.156 din 6 februarie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

 1. Verificarea și identificarea:

 • Se realizează de către Poliția Locală în baza sesizărilor înregistrate în conformitate cu prevederile art.3 din H.G.156/2003  care prevede: 

1) Sesizarea primarului sau a organului de poliţie cu privire la existența unor vehicule staționate de cel puţin un an pe domeniul public se poate face în scris sau verbal. Sesizările scrise se înregistrează de îndată, iar cele verbale se consemnează într-un registru special.

(2) Sesizarea se poate face şi telefonic, la un număr care va fi adus la cunoștința publică.

 • Cu ocazia verificării pe teren a sesizărilor înregistrate se întocmește un proces-verbal de constatare care va cuprinde date minime de identificare a vehiculului, aducându-se la cunoștința publică caracteristicile tehnice ale vehiculului, precum și locul unde a fost identificat, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal.

 1. Somarea:

 • Se realizează prin Poliția Locală, în conformitate cu prevederile art.12 din H.G. 156/2003 care prevede:  În cazul vehiculelor abandonate, primarul îl somează în scris pe proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat, cerându-i să îşi ridice vehiculul de pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la primirea somaţiei.

 1. Ridicarea:

 • În baza Referatului Poliției Locale se emite Dispoziția Primarului privind inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și depozitarea autovehiculelor făra stapân sau abandonate pe raza Municipiului Satu Mare, care se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul Primăriei Satu Mare;

 • Vehiculele ridicate sunt predate pe bază de proces verbal de predare-primire însoțit de proces verbal de inspecție reprezentantului A.D.P., pentru depozitarea acestora în spațiul special amenajat în acest scop din incinta S.C. Transurban S.A., în vederea valorificării acestora;

 • După expirarea unui termen de 30 de zile de la data anunțului pentru vehiculele făra stapân, respectiv 10 zile de la data somației adresate proprietarului sau deținătorului legal al vehiculelor abandonate, acestea trec de drept în proprietatea Municipiului Satu Mare, prin Dispoziție a Primarului și urmează să fie valorificate în condițiile legii;

 • Dispoziția de trecere în proprietatea Municipiului Satu Mare a vehiculelor abandonate se comunică de îndată proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului, aceasta putând fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii;

 1. Valorificarea:

 • Se face în baza prevederilor art.16 și 17 din H.G.156/2003 care prevăd:

ART. 16

    (1) Valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân prin dispoziţie a primarului, precum şi a bunurilor aflate în interiorul acestora, după caz, care au fost trecute în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza au fost găsite, se face prin vânzare, în condiţiile legii sau prin valorificare la o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor.

    (2) În vederea valorificării se face evaluarea vehiculului, prin grija primarului, pe baza unei expertize de specialitate.

    (3) Vânzarea se poate face prin una dintre modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale  în vigoare, astfel:

    a) vânzare la licitaţie;

    b) vânzare directă;

    c) alte modalităţi prevăzute de lege.

    ART. 17

    Vehiculele declarate prin dispoziţie a primarului ca fiind abandonate sunt transportate la o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor, în vederea valorificării.

 • Predarea în vederea valorificării se face la unitatea de colectare și valorificare a deșeurilor desemnată de către Primăria Municipiului Satu Mare  în urma selecției de oferte;

 • După predarea la unitatea de valorificare a deșeurilor, vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate în evidența națională a vehiculelor înmatriculate se radiază din oficiu, în sensul acesta se transmite la SPCRPCIV și la DITL o copie  a dispoziției de trecere în proprietatea Municipiului Satu Mare.

 1. Restituirea:

 • Se face în temeiul art.9 din H.G.156/2003, coroborat cu prevederile art.7 din Legea 421/2002,cu aprobarea primarului, pe bază de proces verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:

a) calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;

 b) achitării tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege;

c) achitării sumelor  corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;

 d) plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.

 (2) O dată cu predarea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se predau şi bunurile aflate în interiorul acestuia.

7.  TARIFE PENTRU RESTITUIREA VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU       ABANDONATE

Nr.

Crt.

TARIF

PREȚ

Lei

Fără T.V.A.

1

Tarif ridicare + transport

150

2

Tarif expertizare/evaluare/oră

82,5

3

Tarif depozitare/zi

50

 Sesizare telefonic: 0361-919 (Poliția Locală)